Wat moet u weten over pgb en vakantie?

 • Bij uw pgb-aanvraag bij de gemeente kunt u in uw persoonlijk plan aangeven waarom vakantieopvang voor u belangrijk is, bijvoorbeeld om uw gezin of uw partner tijdelijk te ontlasten.
 • Bij goedkeuring door uw gemeente sluit u een zorgovereenkomst af met de zorgverlening of de zorgaanbieder (instelling) en stuurt u deze op naar de SVB.
 • Pas na goedkeuring van deze zorgovereenkomst kunt u de kosten declareren.
 • Vakantieopvang valt onder kortdurend verblijf als daarbij sprake is van 7×24-uursopvang, waarbij de totale zorg wordt overgenomen.
 • Hebt u alleen begeleiding nodig tijdens uw vakantie, dan kunt u daarvoor uw pgb voor begeleiding individueel inzetten. Vraag uw gemeente of de eventuele reis- en verblijfkosten die uw zorgverlener maakt, ook uit uw pgb betaald kunnen worden.

 

Handige informatie

Let op: wet- en regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Informeer waarnodig bij betrokken instanties (gemeente, svb, zorgkantoor etc)

 • Kortdurend verblijf/logeeropvang

  Sinds 1 januari 2015 bestaat de Awbz-functie ‘kortdurend verblijf’ niet meer. Voorheen kon met deze functie onder strikte voorwaarden een volledige vakantie worden ingekocht met uw pgb.

  • In de Jeugdwet en Wmo komen beide termen niet voor. Toch is het ook in deze wetten wel mogelijk om uit uw pgb verblijf buitenshuis te betalen, zodat uw (mantel-)zorgverleners tijdelijk worden ontlast.
  • In de Wlz is de term ‘kortdurend verblijf’ vervangen door ‘logeeropvang’.
  • In de Zvw is ‘kortdurend verblijf’ mogelijk voor kinderen met Intensieve Kindzorg (IKZ)
   

   

 • Respijtzorg

  Respijtzorg is bedoeld om naasten te ontlasten. Een term die zowel in Jeugdwet, Wmo als Wlz wordt gebruikt. Respijtzorg kan in deze wetten worden toegekend, maar kan nooit door de naasten zelf worden uitgevoerd.

  • Jeugdzorg en Wmo 

  Gemeenten bepalen hierin hun eigen regels, met als uitgangspunt dat niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat centraal staat. Ouders moeten in staat blijven hun rol als verzorgers en opvoeders te vervullen. Partners of andere huisgenoten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij - als het nodig is - tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en voor hun naasten.

  • Wlz

  In deze wet is de term ‘respijtzorg’ cruciaal bij de inzet van de functie ‘logeeropvang’, waaronder ook vakantieopvang valt. Hebt u een pgb-Wlz dat kunt u, wanneer er sprake is van respijtzorg, een volledige vakantie, die voldoet aan strikte voorwaarden, betalen uit uw pgb. Lees verder onder Vakantie en pgb in de Wlz.

  • Zvw

  In deze wet wordt kortdurend verblijf toegekend wanneer dit is opgenomen in de indicatie. Toekenning wordt gedaan om ouders te ontlasten. Respijtzorg is binnen deze wet geen gangbare term.

   

 • Vakantie en pgb in Jeugdwet en Wmo

  Gemeenten hebben op veel punten beleidsvrijheid, zo ook als het om vakantie gaat. In elke gemeente is dit anders geregeld. Maar als u een pgb van uw gemeente hebt dan kunt u deze zorg natuurlijk ook tijdens uw vakantie inkopen. Er zijn enkele ‘let op punten’:

  • Neemt u uw zorgverlener mee op vakantie, vraag uw gemeente of de eventuele reis- en verblijfskosten van deze zorgverlener uit uw pgb betaald kunnen worden.
  • Wanneer u lang op vakantie gaat en in het buitenland een lokale zorgverlener inhuurt, kan het zijn dat uw gemeente het zogenoemde aanvaardbaarheidspercentage toepast, een tarief afgestemd op lokale omstandigheden. Lees verder bij ‘U regelt uw vakantie zelf’ op pagina 4. Vraag dit in elk geval na om vervelende verrassingen te voorkomen.
  • Bij goedkeuring door uw gemeente sluit u een zorgovereenkomst af met de zorgverlener of de zorgaanbieder (instelling) en stuurt u deze op naar de SVB. Inclusief eventuele reis- en verblijfskosten van de zorgverlener. Pas na goedkeuring van deze zorgovereenkomst kunt u de kosten declareren. Dien deze formulieren dus tijdig in!
   

   

 • Vakantie en pgb in de Wlz

  In deze wet is naast het inzetten van zorgfuncties tijdens uw vakantie ook de mogelijkheid van een volledig betaalde vakantie uit uw pgb goed geregeld. Om met het laatste te beginnen: wanneer mag u uw vakantie vanuit de functie ‘logeeropvang’, volledig betalen uit uw pgb?

  U hebt nodig:

  • 7x24 uur toezicht of zorg in uw nabijheid
  • de vakantie is nodig om uw naaste omgeving te ontlasten (respijtzorg)
  • een beschermende omgeving, om te voorkomen dat u in gevaarlijke situaties terechtkomt
  • en/of u een therapeutische omgeving, waar therapie- en zorgfuncties aanwezig zijn

  Voorwaarden locatie en zorgaanbieder

  Er moet een veilige en beschermende woon- en leefomgeving worden geboden. De locatie waar u verblijft moet dus aangepast zijn aan uw beperkingen. U krijgt samenhangende zorg, dat wil zeggen dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig op vakantie te kunnen gaan. U betaalt hierbij één tarief voor verblijf en zorg, die door één en dezelfde instantie geleverd wordt. Het is dus niet mogelijk om naast logeeropvang nog extra zorg in te kopen; alles hoort in het tarief te zijn inbegrepen. Met uitzondering van de reiskosten naar en van de locatie, die zijn voor eigen rekening. Let op: als de locatie niet aan de gestelde voorwaarden voldoet - wat bijvoorbeeld het geval is als u bij familieleden verblijft – dan is het in veel gevallen wél mogelijk om te betalen voor de zorg die u ontvangt. De zorgverlener kan in dat geval uren persoonlijke verzorging of begeleiding declareren. In die situaties kunt u niet de kosten voor het verblijf (slapen, eten, drinken) vanuit uw pgb betalen.

  Aanvullende voorwaarden bij inzet ‘logeeropvang’ tijdens uw vakantie

  • Gaat u buiten de EU op vakantie, dan is het niet mogelijk uw volledige vakantie uit uw pgb te betalen; wel kunt u wereldwijd verzorging, verpleging en begeleiding inzetten tijdens uw vakantie (zie hierna). Het is ook mogelijk logeeropvang in te kopen bij familie, mits de opvang voldoet aan de voorwaarden van ‘beschermde woonomgeving’ en ‘samenhangende zorg’ (zie hierboven); hierbij moet wel meer dan 1 zorgverlener zijn ingeschakeld, om de 24-uurszorg te kunnen garanderen. Er wordt voor zorg en verblijf een all-in tarief gerekend, u bent veilig en u krijgt de zorg die u nodig hebt.
  • Vanaf 2016 kunt u maximaal 156 etmalen per jaar, gemiddeld 3 per week, voor vakantie (en/of logeeropvang) uit uw pgb betalen.
  • Voor betaling van uw eigen volledige aangepaste vakantie sluit u een zorgovereenkomst af met een zorginstelling en maakt u een zorgbeschrijving. Deze documenten stuurt u op naar het zorgkantoor. Pas na goedkeuring van beide documenten kunt u de rekening indienen bij de SVB.

  Alleen zorg tijdens uw vakantie

  Voldoet u en/of uw vakantieopvang niet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, dan kunt u niet uw volledige vakantie uit uw pgb betalen, maar betaalt u uw vakantie zelf. Uw zorgbehoefte houdt uiteraard niet op, daarom kunt u de zorg die u thuis nodig hebt ook tijdens uw vakantie inzetten.  Lees meer: https://www.zorghulpatlas.nl/zorgvakanties/vakantie-en-pgb/

   

 • Vakantie en pgb in de Zvw/IKZ

  Ook met een pgb-Zvw is het mogelijk om zorg in te kopen tijdens uw vakantie. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of er aanvullende voorwaarden gelden en of eventuele reis- of verblijfskosten van uw zorgverlener ook uit het pgb betaald mogen worden. Als u in het buitenland tijdelijk een buitenlandse zorgverlener in dienst wilt nemen, meldt dit dan vooraf schriftelijk bij uw zorgverzekeraar. Pas na toestemming kunt u de zorg declareren.

  IKZ

  Ouders met een kind met een indicatie voor Intensieve Kindzorg (IKZ) kunnen naast de benodigde verpleging en verzorging ook andere zorg inkopen die daar direct mee samenhangt, zoals begeleiding , logeren en ook vakantieopvang. Dit kan wel een discussiepunt zijn, omdat de regeling tot nu toe vooral gericht is op verblijf in een kinderhospice. Het is daarom raadzaam met uw zorgverzekeraar te overleggen of er ook een ander verblijf dan een kinderhospice vergoed kan worden. De Zvw schrijft op zich niet voor waar de zorg wordt geleverd. Het verblijf op een bepaalde plek (gedurende 24 uur of langer) moet wel medisch noodzakelijk zijn in verband met geneeskundige zorg (en de daarmee eventueel gepaard gaande verpleging en verzorging) om dit uit het pgb te mogen betalen.

   

   

   

 • U regelt uw vakantie zelf

  U betaalt uw vakantie zelf. Uw zorg kunt u op verschillende manieren regelen.

  U huurt de zorg ter plekke in bij lokale zorgverleners

  Wanneer u lokaal zorg inkoopt bij verblijf in het buitenland bent u verplicht om zorgovereenkomsten af te sluiten. Daarbij is het arbeidsrecht van het betreffende land van toepassing. U kunt gebruik maken van de diensten van een plaatselijke organisatie, die de overeenkomst met de zorgverlener afsluit.

  Maakt u gebruik van een particuliere zorgverlener uit het land waar u op vakantie bent, dan kunt u een overeenkomst van opdracht gebruiken. Deze past het beste bij deze situatie.

  • Onder de Wlz is dit altijd toegestaan (als aan de voorwaarden wordt voldaan).
  • Gemeenten mogen hier hun eigen regels voor opstellen.
  • Met een pgb in de Zvw vraagt u bij uw zorgverzekeraar na, waarmee u rekening moet houden. Zorgverzekeraars stellen hierbij hun eigen voorwaarden.

  Let op

  Wanneer u zorgverleners uit het land waar u verblijft inhuurt, kan het zogenoemde ‘aanvaardbaarheids-percentage’ worden toegepast, omdat de zorg in dat land volgens de overheid goedkoper is. Deze percentages zijn vastgesteld door Zorginstituut Nederland, voorheen CVZ, en zijn te vinden op www.zorginstituutnederland.nl/, zoekwoord ‘aanvaardbaarheidspercentages’, plus het betreffende kalenderjaar. Voor Spanje bijvoorbeeld geldt een percentage van 85%. Uw pgb wordt daarom, wanneer u langer dan zes weken in Spanje verblijft én hebt aangegeven dat u ter plekke een zorgverlener inhuurt, vanaf de eerste dag van het verblijf aldaar verlaagd met 15%.

  U huurt zorg in vanuit uw reisgezelschap

  U wilt de zorg van familie, uw partner, vrienden of andere naasten, met wie u samen vakantie viert, betalen uit uw pgb.

  • Met uw gemeente en zorgverzekeraar (Jeugdwet/Wmo/Zvw) hebt u afspraken gemaakt over de inzet van informele zorgverleners. Vraag na of er tijdens uw vakantie aanvullende voorwaarden gelden.
  • In de Wlz worden strikte regels gehanteerd. Bent u op vakantie met familie in de 1e en 2e graad - ouders, kinderen, zussen, broers, opa, oma en kleinkinderen – en/of mensen met wie u een affectieve/liefdesrelatie hebt, dan wordt ervan uitgegaan dat u samen vakantie viert en is vergoeding van de overige kosten buiten de zorg niet mogelijk. Vanaf familie in de 3e graad, zoals een oom, tante, neef of nicht, geldt dat niet; dan zijn de algemeen geldende voorwaarden van toepassing.

  U neemt een zorgverlener mee die u zorg geeft tijdens uw reis

  • Vraag bij uw gemeente of zorgverzekeraar (Jeugdwet/Wmo/Zvw) na of u de reis-/verblijfskosten van uw zorgverlener uit uw pgb kunt betalen.
  • In de Wlz geldt dat wanneer u met deze persoon geen affectieve- of familierelatie in de eerste of tweede graad hebt en hij of zij enkel en alleen met u meereist om voor u te werken, u niet alleen de kosten voor de zorg, maar ook de volledige reis- en verblijfskosten van deze zorgverlener uit uw pgb kunt betalen. Onder een affectieve relatie wordt een liefdesrelatie verstaan.

   

 • Pgb in het buitenland

  Bij besteding van uw pgb in het buitenland moet u rekening houden met de volgende regels:

  • Gaat u langer dan zes weken naar het buitenland en/of wilt u een zorgverlener uit het betreffende land inhuren, dan dient u dit vooraf aan uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar te melden.
  • Voor een pgb in de Wlz gelden aanvullende voorwaarden: uw pgb eindigt zodra u 13 weken in een kalenderjaar buiten Nederland verblijft. Dat kan een aaneengesloten periode zijn (3 maanden) of kortere perioden die in totaal 13 weken in het betreffende kalenderjaar bestrijken. Verblijft u in Europa, dan kunt u na deze 13 weken nog wel zorg in natura krijgen. Wilt u dat niet, dan komen uw zorgkosten na 13 weken voor eigen rekening.
  • Het kan zijn dat u zowel een pgb-Zvw als een budget van de gemeente ontvangt. In dat geval hebt u dus met twee verschillende regelingen te maken. Vraag bij beide instanties na wat de voorwaarden zijn.


   

   

 • Verder belangrijk te weten

  • Uit welke wet u uw pgb ook krijgt, het is in alle gevallen belangrijk vóór uw vakantie uw zorg/vakantie te hebben geregeld met de verstrekker van uw pgb:
   - dien vooraf de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst in bij uw zorgkantoor
   - overleg vooraf met uw gemeente
   - leg vooraf de offerte/factuur voor aan uw zorgverzekeraar
   Dit om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen!
  • Voor familie, partner, vrienden of andere bekenden met wie u samen vakantie viert, kunt u alleen de kosten van begeleiding, verpleging of verzorging die zij u tijdens uw gezamenlijke vakantie geven vergoeden vanuit het pgb. U kunt vanuit het pgb niet de reis- en verblijfskosten van deze (informele) zorgverleners betalen. Lees verder bij ‘U regelt uw vakantie zelf’
  • Voor uw zorgverlener die alleen meegaat om voor u te werken, niet om zelf vakantie te vieren, kunt u alle kosten vanuit het pgb vergoeden, inclusief de reis- en verblijfskosten. Daarvoor sluit u een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener en maakt u een zorgbeschrijving.
  • Gaat het om een zorgverlener die ook buiten uw vakanties voor u werkt, dan vermeldt u dit in de bestaande zorgbeschrijving en geeft u in uw zorgovereenkomst aan dat er sprake kan zijn van extra kosten. Lees verder bij ‘U regelt uw vakantie zelf’ op pagina 4.
  • Gaat u op reis met een gesubsidieerde organisatie zoals het Rode Kruis, dan kunt u de in rekening gebrachte reis- en verblijfskosten niet betalen uit het pgb. Wel kunt u de kosten voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging tijdens de reis uit uw pgb betalen.  
  • Gaat u op reis met een gespecialiseerde vrijwilligersorganisatie, vraag dan bij uw zorgkantoor na of u de kosten als ‘logeeropvang’ kunt declareren.
  • Voor logeer- en vakantieopvang geldt onder de Wlz geen maximum tarief.
  • Voor reisgidsen voor vakanties met gespecialiseerde organisaties kunt u kijken op: www.nbav.nl: Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties www.deblauwegids.nl, vooral gericht op mensen met een verstandelijke beperking www.supportmagazine.nl, reisgids voor mensen met een lichamelijke beperking www.pgb.nl/handige-websites/zorgverleners-zoeken: aangepaste vakanties


   

   

Bron: Per Saldo

Atlas van Zorg & Vakantie

Online wegwijzer in de wereld van aangepaste vakanties, ontspanning en herstel in binnen- en buitenland.

Over Atlas van Zorg & Vakantie

Contact

Vermelding op de site?

Dat kan vanaf € 64,- per jaar. Bekijk hier de publicatie-mogelijkheden

De Atlas van Zorg & Vakantie is een onderdeel van de
Atlas van Zorg & Hulp

 

Atlas van Zorg & Vakantie

 

© 2013-2019 Alle rechten voorbehouden.