Respijtzorg tijdens vakantie

Als je voor een ander zorgt is het belangrijk dat je de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat je niet overbelast raakt. Maar ook om op vakantie te gaan of tijd aan je andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden.

Respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging. Thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar, de Wlz of de Wmo. De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend. Die verscheidenheid is nodig om vervangende zorg op maat te kunnen afstemmen op specifieke beperkingen, leeftijd en leefstijl van de verzorgde.

Familie, vrijwilligers of beroepskrachten

De zorg kan overgenomen worden door familie, vrijwilligers en/of beroepskrachten. Vrijwilligers verlenen op verschillende manieren respijtzorg. Als oppas aan huis, als vakantievervanger, door ’s nachts te waken bij een ernstig zieke, door te assisteren op een dagopvang in een zorginstelling, te zorgen voor passend vervoer naar een zorgboerderij, vakantieweken te begeleiden of te komen koken in een hospice of logeerhuis. Beroepskrachten verlenen respijtzorg in dagopvang, logeerhuizen, maar ook door aan huis toezicht te houden terwijl de mantelzorger even vrijaf heeft. Of zij coördineren de vrijwilligers die respijtzorg verlenen. Er ontstaan steeds meer mengvormen waarin beroepskrachten en vrijwilligers samen mantelzorgers respijt geven.

Thuis of buitenshuis

De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Thuis kan de zorg bijvoorbeeld bestaan uit spelen met een gehandicapt kind, toezicht houden op iemand met dementie, of waken bij iemand in de laatste levensfase. Respijtzorgvoorzieningen buitenshuis zijn bijvoorbeeld een opvang- of logeervoorziening. Of lichtere vormen zoals wandelen onder begeleiding van vrijwilligers.

Financiering

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf zorg krijgt vanuit de Wlz. In dat geval kan de mantelzorger een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Mezzo heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars in 2015 bieden. Bekijk het vergoedingenoverzicht 2015.
  • vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).
  • vanuit de jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.

Waar is het aanbod te vinden?

Op www.respijtwijzer.nl staat een landelijke database met respijtzorgvoorzieningen. Mantelzorgers kunnen hier zoeken op bijvoorbeeld zorgboerderijen, logeerhuizen of vrijwilligerszorg. Maar ook op doelgroep, zoals dementie of autisme. De website is een initiatief van Mezzo.

 

Uitgelicht

Ballesol Costa Blanca

Recreatiecentrum van Harte

Zorgboerderij Den Dikken Boom

 

Atlas van Zorg & Vakantie

Online wegwijzer in de wereld van aangepaste vakanties, ontspanning en herstel in binnen- en buitenland.

Over Atlas van Zorg & Vakantie

Contact

Vermelding op de site?

Dat kan vanaf € 64,- per jaar. Bekijk hier de publicatie-mogelijkheden

De Atlas van Zorg & Vakantie is een onderdeel van de
Atlas van Zorg & Hulp

 

Atlas van Zorg & Vakantie

 

© 2013-2019 Alle rechten voorbehouden.